ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙ (หน้า ๓)

Release Date : 20-05-2022 14:51:49

[1][2] 3 [4]

 

ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9

[7.] มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

มติคณะรัฐมนตรี

วิธีการค้นหามติคณะรัฐมนตรี

เอกสาร

๙๑ กห.มติ ครม ๒๕ พ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๙๒ กห.มติ ครม ๓๐ พ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๙๓ กห.มติ ครม ๗ ธ.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๙๔ กห.มติ ครม ๑๔ ธ.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๙๕ กห.มติ ครม ๒๑ ธ.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๙๖ กห.มติ ครม ๒๘ ธ.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๙๗ กห.มติ ครม ๔ ม.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๙๘ กห.มติ ครม ๑๑ ม.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๙๙ กห.มติ ครม ๑๘ ม.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๐ กห.มติ ครม ๒๔ ม.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๑ กห.มติ ครม ๑ ก.พ.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๒ กห.มติ ครม ๘ ก.พ.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๓ กห.มติ ครม ๑๕ ก.พ.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๔ กห.มติ ครม ๒๒ ก.พ.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๕ กห.มติ ครม ๑ มี.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๖ กห.มติ ครม ๘ มี.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๗ กห.มติ ครม ๒๒ มี.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๘ กห.มติ ครม ๒๘ มี.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๐๙ กห.มติ ครม ๔ เม.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๑๐ กห.มติ ครม ๑๒ เม.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๑๑ กห.มติ ครม ๒๐ เม.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๑๒ กห.มติ ครม ๓ พ.ค.๒๕๕๔ ช่วงเช้า

เอกสาร

๑๑๓ กห.มติ ครม ๓ พ.ค.๒๕๕๔ ช่วงค่ำ

เอกสาร

๑๑๔ กห.มติ ครม ๑๐ พ.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๑๕ กห.มติ ครม ๑๘ พ.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๑๖ กห.มติ ครม ๗ มิ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๑๗ กห.มติ ครม ๑๔ มิ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๑๘ กห.มติ ครม ๒๐ มิ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๑๙ กห.มติ ครม ๒๘ มิ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๐ กห.มติ ครม ๑๒ ก.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๑ กห.มติ ครม ๑ ส.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๒ กห.มติ ครม ๑๖ ส.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๓ กห.มติ ครม ๓๐ ส.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๔ กห.มติ ครม ๖ ก.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๕ กห.มติ ครม ๒๐ ก.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๖ กห.มติ ครม ๒๗ ก.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๗ กห.มติ ครม ๔ ต.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๘ กห.มติ ครม ๑๑ ต.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๒๙ กห.มติ ครม ๑๘ ต.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๐ กห.มติ ครม ๒๕ ต.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๑ กห.มติ ครม ๑ พ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๒ กห.มติ ครม ๘ พ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๓ กห.มติ ครม ๑๕ พ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๔ กห.มติ ครม ๒๒ พ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๕ กห.มติ ครม ๒๙ พ.ย.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๖ กห.มติ ครม ๖ ธ.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๗ กห.มติ ครม ๑๒ ธ.ค.๒๕๕๔ (นัดพิเศษ)

เอกสาร

๑๓๘ กห.มติ ครม ๑๓ ธ.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๓๙ กห.มติ ครม ๑๙ ธ.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๔๐ กห.มติ ครม ๒๗ ธ.ค.๒๕๕๔

เอกสาร

๑๔๑ กห.มติ ครม ๔ ม.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๔๒ กห.มติ ครม ๑๐ ม.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๔๓ กห.มติ ครม ๑๕ ม.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๔๔ กห.มติ ครม ๒๔ ม.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๔๕ กห.มติ ครม ๓๑ ม.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๔๖ กห.มติ ครม ๗ ก.พ.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๔๗ กห.มติ ครม ๑๓ ก.พ.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๔๘ กห.มติ ครม ๒๒ ก.พ.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๔๙ กห.มติ ครม ๒๘ ก.พ.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๐ กห.มติ ครม ๖ มี.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๑ กห.มติ ครม ๑๓ มี.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๒ กห.มติ ครม ๒๐ มี.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๓ กห.มติ ครม ๒๙ มี.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๔ กห.มติ ครม ๒ เม.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๕ กห.มติ ครม ๑๐ เม.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๖ กห.มติ ครม ๑๗ เม.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๗ กห.มติ ครม ๒๔ เม.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๘ กห.มติ ครม ๑ พ.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๕๙ กห.มติ ครม ๘ พ.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๐ กห.มติ ครม ๒๐ พ.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๑ กห.มติ ครม ๒๙ พ.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๒ กห.มติ ครม ๕ มิ.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๓ กห.มติ ครม ๑๒ มิ.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๔ กห.มติ ครม ๑๙ มิ.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๕ กห.มติ ครม ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๖ กห.มติ ครม ๓ ก.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๗ กห.มติ ครม ๑๐ ก.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๘ กห.มติ ครม ๑๗ ก.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๖๙ กห.มติ ครม ๒๔ ก.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๐ กห.มติ ครม ๓๐ ก.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๑ กห.มติ ครม ๗ ส.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๒ กห.มติ ครม ๑๔ ส.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๓ กห.มติ ครม ๒๑ ส.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๔ กห.มติ ครม ๔ ก.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๕ กห.มติ ครม ๑๑ ก.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๖ กห.มติ ครม ๑๘ ก.ย.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๗ กห.มติ ครม ๒ ต.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๘ กห.มติ ครม ๙ ต.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๗๙ กห.มติ ครม ๑๕ ต.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

๑๘๐ กห.มติ ครม ๒๒ ต.ค.๒๕๕๕

เอกสาร

 

[1][2] 3 [4]