คณะกรรมการ

พลเรือโท

กำจร เจริญเกียรติ

รอง เสธ.ทร.(สายงานกิจการพลเรือน) / ประธานกรรมการ

พลเรือโท

พาสุกรี วิลัยรักษ์

จก.กพร.ทร. / รองประธานกรรมการ

พลเรือตรี

อนุวัต ดาผิวดี

จก.สบ.ทร./กรรมการ

พลเรือตรี

กระแสร์ เม่งอำพัน

จก.จร.ทร./กรรมการ

พลเรือตรี

วิสิทธิ์ กุลสมบูรณ์สินธ์

จก.อล.ทร./กรรมการ

พลเรือตรี

วิทยา พันธุ์โภคา

รอง จก.อร./กรรมการ

พลเรือตรี

รัตนะ เรืองรุ่ง

ผอ.สบส.กพ.ทร./กรรมการ

พลเรือตรี

รัฐศักดิ์ รักชื่น

ผอ.สจว.กพร.ทร. / กรรมการและเลขานุการ

-->