คณะกรรมการ

พลเรือโท

ชาติชาย ทองสะอาด

ประธานกรรมการโครงสร้างศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ
คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


๑. อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล บริหารงาน และวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ รวมทั้งเสนอแนะให้คำปรึกษากาส่วนราชการเกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารของราชการ โดยให้สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๔  และยึดถือระเบียบสำนักนายกรัฐนมตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๒ เป็นกรอบในการพิจารณา

๒. พิจารณากำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินงานในการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือแก่ประชาชน

๓.  พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ และหลักเกณฑ์การให้เข้าตรวจดูหรือให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

๔.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งตามความเหมาะสม

๕.  ในกรณีที่ไม่สามารถปฎิบัติตามระเบียบนี้ได้ ให้มีอำนาจวินิจฉัยชี้ขาดตามที่เห็นสมควร