ข้อมูลข่าวสารแบบสอบถามความพึงพอใจ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์ข่าวสารข้อมูลของกองทัพเรือคำชี้แจง : แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางเว็บไซต์

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

1. เพศ

 ชาย  

 หญิง

2. อายุ

 20 - 30 ปี  

 31 - 40 ปี  

 41 ปีขึ้นไป

3. ประเภทผู้รับบริการ      

 ข้าราชการ  

 ประชาชนทั่วไป   

4. พื้นที่ใช้บริการ      


 ศขร.พื้นที่กรุงเทพฯ   


 ศขร.พื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ   


 ศขร.พื้นที่ฐานทัพเรือสงขลา   


 ศขร.พื้นที่ฐานทัพเรือพังงา   

ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการทางเว็บไซต์


   ประเด็นการสำรวจความพึงพอใจ   

5 4 3 2 1

 1. ขั้นตอนการเข้าสู่เว็บไซต์ 2. ข้อมูลตรงความต้องการ 3. ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล 4. การเชื่อมต่อไปยังหน่วยต้นเรื่อง 5. ความสมบูรณ์ของข้อมูลความพึงพอใจ : 5 = มากที่สุด | 4 = มาก | 3 = ปานกลาง | 2 = น้อย | 1 = น้อยที่สุด

ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม