รองเสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา

Release Date : 04-05-2022 00:00:00
รองเสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา

“รองเสนาธิการทหารเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา”
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ รองเสนาธิการทหารเรือ/ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่ฐานทัพเรือพังงา ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือพังงา อ.ท้ายเหมือง จว.พังงา โดยมี พลเรือตรี พิสิฐ ฤกษ์งาม และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของทัพเรือภาค ๓ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่พังงา ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่พังงา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป กองทัพเรือ กำหนดให้ฐานทัพเรือพังงาเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่พังงา มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐