ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

Release Date : 10-03-2022 00:00:00
ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
 
เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ รองเสนาธิการกองทัพเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร โดยมี นาวาเอก ปณิธาน สิทธิโยธาคาร รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป
 
กองทัพเรือ กำหนดให้ฐานทัพเรือกรุงเทพเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐