ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลา

Release Date : 23-06-2022 00:00:00
ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลา

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ พลเรือโท ก้องเกียรติ สัจวุฒิ รองเสนาธิการทหารเรือ/ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลา ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ โดยมี พลเรือตรี ธวัชชัย  พิมพ์เมือง เสนาธิการทัพเรือภาคที่ ๒/หัวหน้าศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลาพลเรือตรี กฤษฎา รัตนสุภา ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ และผู้บังคับบัญชาระดับสูง ของทัพเรือภาค ๒ ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลา ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นต่อไป

กองทัพเรือ กำหนดให้ฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่ ๒ เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่สงขลา มีหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานได้อย่างกว้างขวาง ซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐