ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศขร.กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

Release Date : 20-02-2023 21:52:00
ประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศขร.กรุงเทพฯ และปริมณฑล)

เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด รองเสนาธิการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ และคณะฯ เดินทางมาตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศขร.กรุงเทพฯ และปริมณฑล) ณ กองบัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ โดยมี นาวาเอก สุชาติ อุดมนาค รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ ในฐานะหัวหน้า ศขร.กรุงเทพฯ และปริมณฑล ให้การต้อนรับ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

 

รายละเอียด  ภาพกิจกรรม

รายละเอียด  เอกสารบรรยาย

รายละเอียด  คลิปประกอบบรรยาย