คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา

Release Date : 03-03-2023 09:00:00
 คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา

ในวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙๐๐  พล.ร.ท.ชาติชาย  ทองสะอาด รอง เสธ.ทร. ประธานศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ และคณะฯ จำนวน ๙ นาย ตรวจเยี่ยมศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา และฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ พื้นที่สงขลา ณ ห้องประชุม ฐท.สข.ฯ โดยการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ เพื่อรับทราบการดำเนินงานที่ผ่านมา ปัญหา อุปสรรค และข้อขัดข้องของศูนย์ฯ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ และข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ และระเบียบกองทัพเรือว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

 

รายละเอียด ภาพกิจกรรม