ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙

Release Date : 19-05-2022 13:12:18

 

1 [2][3][4]

 

ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9

[1.] ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
ขออนุญาตให้ราษฎรจับจองทำประโยชน์ที่ดินในเขตทรงสงวนชุดที่ ๗๔

เอกสาร

 

[2.] นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)(คือ กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง)  
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แถลงต่อรัฐสภา ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๑

เอกสาร

นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒

เอกสาร

นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

เอกสาร

นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔

เอกสาร

นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

เอกสาร

นโยบาย พลเอกทรงกิตติ จักกาบาตร์ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

เอกสาร

 

[3.] แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ข้อมูลข่าวสารในส่วนนี้เป็นเอกสารลับ ไม่สามารถเปิดเผยได้  

 

[4.] คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน  
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เอกสาร

ระเบียบกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๔

เอกสาร

ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๕๘

เอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ชุด๑)

เอกสาร

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ชุด๒)

เอกสาร

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนกลางของกองทัพเรือ ประจำพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (คำสั่งฐานทัพเรือกรุงเทพ ที่๑/๒๕๖๕)

เอกสาร

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐

เอกสาร

พรบ.เขตความปลอดภัยในราชการทหาร

เอกสาร

พรก.สถานการณ์ฉุกเฉิก

เอกสาร

พรบ.กฎอัยการศึก

เอกสาร

พรบ.การเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖

เอกสาร

พรบ.การเกณฑ์ช่วยราชการทหาร พ.ศ.๒๕๓๐

เอกสาร

พรบ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.๒๕๓๔

เอกสาร

พรบ.กักเรือ

เอกสาร

พรบ.กำหนดวิธีการปฏิบัติแก่บุคคลซึ่งเผยแพร่ฯ พุทธศักราช ๒๔๘๘

เอกสาร

พรบ.การเฉลี่ยความเสียหายในการเดินเรือ พ.ศ.๒๕๔๗

เอกสาร

พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘

เอกสาร

พรบ.การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.๒๕๕๐

เอกสาร

พรบ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.๒๕๕๑

เอกสาร

กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๔๑)ออกตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๔๒)ออกตาม พรบ.ข้อ มูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เอกสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

เอกสาร

พรบ.แก้ไขเพิ่มเติม พรก.ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔ พ.ศ.๒๕๒๘

เอกสาร

พรก.ควบคุมสินค้าตามชายแดน พ.ศ.๒๕๒๔

เอกสาร

พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

เอกสาร

กฎกระทรวง(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธ๓ัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

เอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๒(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ส.๒๕๓๐

เอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๓(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

เอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๔(พ.ศ.๒๕๓๔)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๓๐

เอกสาร

กฎหมาย ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๖)ออกตาม พรบ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ.๒๕๔๖

เอกสาร

พรบ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑

เอกสาร

พรบ.ธรรมนูญศาลทหาร พ.ศ.๒๔๙๘

เอกสาร

พรบ.เกี่ยวกับเชลยศึก พ.ศ.๒๔๙๘

เอกสาร

ประมวลกฎหมายอาญาทหาร

เอกสาร

พรบ.รับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗

เอกสาร

พรบ.ราชองครักษ์ พ.ศ.๒๔๘๐

เอกสาร

พรบ.รถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

เอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๕(พ.ศ.๒๕๐๒)ออกตาม พรบ.รถยนต์ทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

เอกสาร

พรบ.ระเบียบข้าราชการทหาร พ.ศ.๒๕๒๑

เอกสาร

พรบ.เรือนจำทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๙

เอกสาร

พรบ.เรือไทย พุทธศักราช ๒๔๘๑

เอกสาร

พรบ.อาวุธฯ พ.ศ.๒๔๙๐

เอกสาร

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๗ ออกตาม พรบ.อาวุธปืนฯ พ.ศ.๒๔๙๐

เอกสาร

พรบ.ให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ.๒๔๙๐

เอกสาร

พรบ.สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องในการรบ พุทธศักราช ๒๔๘๕

เอกสาร

พรบ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยองค์พระมหากษัตริย์ฯ พ.ศ.๒๕๔๙

เอกสาร

พรบ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙

เอกสาร

พรบ.ว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๖

เอกสาร

พรบ.ว่าด้วยเขตปลอดภัยในราชการทหาร พุทธศักราช ๒๔๗๘

เอกสาร

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติและประสานงาน

เอกสาร

 

[5.] สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง (ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์ เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงสิ่งที่พิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่ง)
กองทัพเรือไม่มีเอกสารตามสิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา ๗ วรรคสอง

เอกสาร

 

[6.] สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
กองทัพเรือไม่มีเอกสารสัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน

เอกสาร

 

1 [2][3][4]