ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙ (หน้า ๒)

Release Date : 20-05-2022 14:40:56

 

[1] 2 [3][4]

 

ข้อมูลข่าวสารของกองทัพเรือ
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9

[7.] มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

มติคณะรัฐมนตรี

วิธีการค้นหามติคณะรัฐมนตรี

เอกสาร

มติคณะรัฐมนตรี

เอกสาร

พระราชกฤษฏีกาการแบ่งส่วนราชการ

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๖ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๐ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๔ ก.พ.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓ มี.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ เม.ย.๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๒ พ.ค.๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๖ มิ.ย.๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มิ.ย.๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๓๐ มิ.ย.๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๙ ก.ค.๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ ก.ค.๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๑ ก.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

การประชุมคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๘ ก.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑ กห.มติ ครม. ๑๔ ต.ค.๒๕๕๑

เอกสาร

๒ กห.มติ ครม. ๒๑ ต.ค.๒๕๕๑

เอกสาร

๓ กห.มติ ครม. ๒๑ ต.ค.๒๕๕๑

เอกสาร

๔ กห.มติ ครม. ๔ พ.ย.๒๕๕๑

เอกสาร

๕ กห.มติ ครม. ๔ พ.ย.๒๕๕๑

เอกสาร

๖ กห.มติ ครม. ๑๑ พ.ย.๒๕๕๑

เอกสาร

๗ กห.มติ ครม. ๑๙ พ.ย.๒๕๕๑

เอกสาร

๘ กห.มติ ครม. ๒ ธ.ค.๒๕๕๑

เอกสาร

๙ กห.มติ ครม. ๖ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๐ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๑ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๒ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๓ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๔ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๕ กห.มติ ครม. ๑๓ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๖ กห.มติ ครม. ๒๘ ม.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๗ กห.มติ ครม. ๓ ก.พ.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๘ กห.มติ ครม. ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒

เอกสาร

๑๙ กห.มติ ครม. ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๐ กห.มติ ครม. ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๑ กห.มติ ครม. ๑๗ ก.พ.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๒ กห.มติ ครม. ๒๔ ก.พ.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๓ กห.มติ ครม. ๑๐ มี.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๔ กห.มติ ครม. ๑๗ มี.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๕ กห.มติ ครม. ๒๔ มี.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๖ กห.มติ ครม. ๒๑ เม.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๗ กห.มติ ครม. ๖ พ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๘ กห.มติ ครม. ๖ พ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๒๙ กห.มติ ครม. ๑๓ พ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๐ กห.มติ ครม. ๑๙ พ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๑ กห.มติ ครม. ๓ มิ.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๒ กห.มติ ครม. ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๓ กห.มติ ครม. ๑๖ มิ.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๔ กห.มติ ครม. ๒๑ ก.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๕ กห.มติ ครม. ๒๑ ก.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๖ กห.มติ ครม. ๕ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๗ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๘ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๓๙ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๐ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๑ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๒ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๓ กห.มติ ครม. ๑๘ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๔ กห.มติ ครม. ๒๕ ส.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๕ กห.มติ ครม. ๒๒ ก.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๖ กห.มติ ครม. ๒๒ ก.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๗ กห.มติ ครม.๒๐ ต.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๘ กห.มติ ครม.๖ ต.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๔๙ กห.มติ ครม.๑๓ ต.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๐ กห. มติ ครม. ๓ พ.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๑ กห. มติ ครม. ๑๐ พ.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๒ กห. มติ ครม. ๑๗ พ.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๓ กห. มติ ครม. ๒๔ พ.ย.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๔ กห. มติ ครม. ๑ ธ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๕ กห. มติ ครม. ๘ ธ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๖ กห. มติ ครม. ๑๕ ธ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๗ กห. มติ ครม. ๒๒ ธ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๘ กห. มติ ครม. ๒๙ ธ.ค.๒๕๕๒

เอกสาร

๕๙ กห. มติ ครม. ๕ ม.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๐ กห. มติ ครม. ๑๙ ม.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๑ กห. มติ ครม. ๒ ก.พ.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๒ กห. มติ ครม. ๙ ก.พ.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๓ กห. มติ ครม. ๑๖ ก.พ.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๔ กห. มติ ครม. ๒๓ ก.พ.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๕ กห. มติ ครม. ๒ มี.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๖ กห. มติ ครม. ๙ มี.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๗ กห. มติ ครม. ๗ เม.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๖๘ กห. มติ ครม. ๒ พ.ค.๒๕๕๓ (นัดพิเศษ)

เอกสาร

๖๙ กห. มติ ครม. ๔ พ.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๐ กห. มติ ครม. ๒ มิ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๑ กห. มติ ครม. ๘ มิ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๒ กห. มติ ครม. ๑๕ มิ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๓ กห.มติ ครม ๒๙ มิ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๔ กห.มติ ครม ๖ ก.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๕ กห.มติ ครม ๑๓ ก.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๖ กห.มติ ครม ๒๐ ก.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๗ กห.มติ ครม ๓ ส.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๘ กห.มติ ครม ๑๖ ส.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๗๙ กห.มติ ครม ๒๔ ส.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๐ กห.มติ ครม ๓๑ ส.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๑ กห.มติ ครม ๗ ก.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๒ กห.มติ ครม ๑๔ ก.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๓ กห.มติ ครม ๒๑ ก.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๔ กห.มติ ครม ๒๘ ก.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๕ กห.มติ ครม ๕ ต.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๖ กห.มติ ครม ๑๒ ต.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๗ กห.มติ ครม ๑๙ ต.ค.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๘ กห.มติ ครม ๒ พ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๘๙ กห.มติ ครม ๙ พ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

๙๐ กห.มติ ครม ๑๖ พ.ย.๒๕๕๓

เอกสาร

 

[1] 2 [3][4]