ข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙ (หน้า ๔)

Release Date : 20-05-2022 14:55:22

[1] [2] [3] 4

 

[7.] มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย

มติคณะรัฐมนตรี

๑๙๑ กห.มติ ครม ๑๒ ก.พ.๒๕๕๖

เอกสาร

๑๙๒ กห.มติ ครม ๑๙ ก.พ.๒๕๕๖

เอกสาร

๑๙๓ กห.มติ ครม ๑๒ มี.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๑๙๔ กห.มติ ครม ๑๙ มี.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๑๙๕ กห.มติ ครม ๒๖ เม.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๑๙๖ กห.มติ ครม ๙ เม.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๑๙๗ กห.มติ ครม ๒๓ เม.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๑๙๘ กห.มติ ครม ๓๐ เม.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๑๙๙ กห.มติ ครม ๐๗ พ.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๐ กห.มติ ครม ๒๑ พ.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๑ กห.มติ ครม ๒๘ พ.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๒ กห.มติ ครม ๐๔ มิ.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๓ กห.มติ ครม ๑๐ มิ.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๔ กห.มติ ครม ๐๒ ก.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๕ กห.มติ ครม ๐๖ ส.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๖ กห.มติ ครม ๑๓ ส.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๗ กห.มติ ครม ๒๐ ส.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๘ กห.มติ ครม ๑๐ ก.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๐๙ กห.มติ ครม ๑๗ ก.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๐ กห.มติ ครม ๒๔ ก.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๑ กห.มติ ครม ๐๑ ต.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๒ กห.มติ ครม ๑๕ ต.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๓ กห.มติ ครม ๒๒ ต.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๔ กห.มติ ครม ๒๙ ต.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๕ กห.มติ ครม ๑ พ.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๖ กห.มติ ครม ๕ พ.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๗ กห.มติ ครม ๑๒ พ.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๘ กห.มติ ครม ๑๙ พ.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๑๙ กห.มติ ครม ๒๕ พ.ย.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๒๐ กห.มติ ครม ๑ ธ.ค.๒๕๕๖ (สัญจร)

เอกสาร

๒๒๑ กห.มติ ครม ๓ ธ.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๒๒ กห.มติ ครม ๑๐ ธ.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๒๓ กห.มติ ครม ๑๗ ธ.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๒๔ กห.มติ ครม ๒๕ ธ.ค.๒๕๕๖

เอกสาร

๒๒๕ กห.มติ ครม ๗ ม.ค.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๒๖ กห.มติ ครม ๒๑ ม.ค.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๒๗ กห.มติ ครม ๒๘ ม.ค.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๒๘ กห.มติ ครม ๑๑ ก.พ.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๒๙ กห.มติ ครม ๒๕ ก.พ.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๓๐ กห.มติ ครม ๑๑ มี.ค.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๓๑ กห.มติ ครม ๒๕ มี.ค.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๓๒ กห.มติ ครม ๑ เม.ย.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๓๓ กห.มติ ครม ๘ เม.ย.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๓๔ กห.มติ ครม ๒๒ เม.ย.๒๕๕๗

เอกสาร

๒๓๕ กห.มติ ครม ๖ พ.ค.๒๕๕๗

เอกสาร

 

[8.] ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลางกองทัพเรือ

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลข่าวสารกองทัพเรือ

 

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

NEB-คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

เอกสาร

องค์กรความร่วมมือ climate change

เอกสาร

๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐

เอกสาร

๒. พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕

เอกสาร

๓. พระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๔. พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕

เอกสาร

๕. พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๖. พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ.๒๕๕๑

เอกสาร

๗. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๘. พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๙. พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.๒๔๘๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๑๐.พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๑๑. พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๑๒. พระราชบัญญัติส่วนป่า พ.ศ.๒๕๓๕

เอกสาร

๑๓. พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๐๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๑๔. พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.๒๔๙๐

เอกสาร

๑๕. พระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๑๖. พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗

เอกสาร

๑๗. พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธ์ุพืช พ.ศ.๒๕๔๒

เอกสาร

๑๘. พระราชบัญญัติปุ๋ย พ.ศ.๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๑๙ พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติ่ม

เอกสาร

๒๐. พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ.๒๕๑๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๒๑. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ๒๕๒๒

เอกสาร

๒๒. พระราชบัญญัติยา พ.ศ.๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๒๓. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๒๔. พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐

เอกสาร

๒๕. พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕

เอกสาร

๒๖. พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๒๓

เอกสาร

๒๗. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๔๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๒๘. พระราชบัญญัติเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ.๒๕๒๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๒๙. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๓๐. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๓๑. พระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติการชลประทานราษฎร์ พ.ศ.๒๔๘๒

เอกสาร

๓๒. พระราชบัญญัติการชบประทานหลวง พ.ศ.๒๔๘๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๓๓. พระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.๒๕๒๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เอกสาร

๓๔. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.๒๕๓๕

เอกสาร

 

อนุสัญญาและข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
๑. อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธ์

เอกสาร

๒. สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร

เอกสาร

๓. อนุสัญญาบาเซลว่าด้วยการควบคุมการเคลื่อนย้ายและการกำจัดของเสียอันตรายข้ามแดน

เอกสาร

๔. อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เอกสาร

๕. อนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ

เอกสาร

๖. อนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ

เอกสาร

๗. อนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก

เอกสาร

๘. อนุสัญญารอตเตอดัมว่าด้วยกระบวนการแจ้งข้อมูลข่าวสารเคมีล่วงหน้าสำหรับสารเคมีอันตรายและสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์บางชนิดในการค้าระหว่างประเทศ

เอกสาร

๙. อนุสัญญากรุงสต็อกโฮล์มว่าด้วยสารมลพิษที่ตกค้างยาวนาน

เอกสาร

๑๐. พิธีสารคาร์ตาเฮน่า

เอกสาร

๑๑. พิธีสารเกียวโต

เอกสาร

 

[1] [2] [3] 4